SCBS Portfolio Strategy

01/07/2019 Jul portfolio strategy: "ปัจจัยทั้งภายนอกและภายในหนุนให้ปรับขึ้นต่อ"
04/06/2019 Jun portfolio strategy: "ปัจจัยภายในดึงดูดหนุนให้ outperform ตลาดอื่นๆ"
02/05/2019 May portfolio strategy: "มีโอกาสเกิด Sell in May"
01/04/2019 Apr portfolio strategy: "มองข้ามความผันผวนระยะสั้น และซื้อสะสม"
01/03/2019 Mar portfolio strategy: "เป็นอีกเดือนที่น่าจะดี"
01/02/2019 Feb portfolio strategy: "ลงด้วยความกังวล ก็ขึ้นเพราะหายกังวล"
02/01/2019 Jan portfolio strategy: "ของมันต้องมี เพราะหุ้นขึ้นแทบทุกปีในเดือน ม.ค."                                                   
   
  ฉบับย้อนหลัง